Search
  • จอนนี่ ชู้ททูไชน่า

เครือข่ายพันธุศาสตร์สากล WDNA : Reshape the Future ครั้งแรกใน กทม. - DNA ไม่ไกลตัวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 WDNA World Public Gene Chain (เครือข่ายพันธุศาสตร์สากล) ได้จัดงานสัมมนา ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายพันธุศาสตร์สากลและระดมทุนเพื่อสร้างฐานข้อมูลและทำการวิจัยเกี่ยวกับ DNA ของมนุษย์ในอนาคต


WDNA World Public Gene Chain เป็นโครงการเก็บสถิติ DNA ของผู้ที่ใช้บริการตรวจ DNA จาก WDNA โดยบริการดังกล่าวจะตรวจเช็คว่าท่านมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไร หรือ DNA ของท่านบอกอะไรบ้าง ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเปิดเผยข้อมูลเพื่อการวิจัยแนวทางรักษาและป้องกันโรคในอนาคต ซึ่งทาง WDNA จะปันผลจากการให้ข้อมูลโดยให้เป็น block chain ที่มีมูลค่าในอนาคต เช่นเดียวกับ Bit Coin ผู้ใช้บริการชาวไทยที่สนใจเปิดเผยข้อมูลเพื่อการวิจัยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้เช่นเดียวกัน


งานสัมมนาระดมทุนเพื่อสร้างฐานข้อมูลในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของ World Blockchain Organization World Investor Holding Group Media Empire Group และบริษัท Lert Gobal Group อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Thailand- สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนไทย – จีน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หอการค้าเจียงซู – เจ้อเจียงประจำประเทศไทย Smile International Exchange บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) หอการค้าสิงคโปร์ บริษัท เรดฟอร์ด โฮลดิ้ง จำกัด ฯลฯ


ภายในงานนาย Howard Shi กรรมการผู้จัดการ WDNA ได้กล่าวถึงศักยภาพของโครงการในภาพรวมและ ระบบการเก็บข้อมูล DNA เพื่อเป็นฐานข้อมูลไว้ใช้วิจัยในอนาคต รวมไปถึงการแบ่งปันผล ให้กับผู้ที่ยินยอมให้นำผลลัพธ์ของการตรวจ DNA ไปใช้ในการงานวิจัยในอนาคต


นอกจากนี้ นาย David Hu ผู้ร่วมก่อตั้ง WDNA ยังได้ร่วมลงนามเซ็นสัญญากับบริษัท Smile International Exchange เพื่อระดมทุนสำหรับงานวิจัยหลังจากที่มีฐานข้อมูล DNA เพียงพอข้อมูลเพิ่มเติม :

http://wdna.io/view-345.html

198 views0 comments